กองช่าง

คนงาน (ประปา)

สมภพ แพงป้อง


สุรศักดิ์ บัวชน


นพดล สมจิต


วิชิด ใหม่เอี่ยม