สำนักปลัด อบต.

คนงาน (ขยะ)

ธันวา สงวนทรัพย์


ณรงค์ศักดิ์ จันทร์ทอง


สมัย ประกอบผล


นเรศ ทองดี


ดนุพล มักเจียว


อภิญโญ เบ็ญจชาติ