สำนักปลัด อบต.

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

สุภารัตน์ ดอนอินทร์