กองช่าง

คนงาน (เก็บค่าน้ำ)

พัฒน จุนทการ


นงเยาว์ สุขบุญ


วิภาวรรณ์ ศรีวงศ์ไพบูลย์