สำนักปลัด อบต.

หัวหน้าสำนักปลัด

ณภัทร โพธิพิพิธ โทร.082-416-3996