สำนักปลัด อบต.

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ภูษณิศา เชื้อบุญ