สำนักปลัด อบต.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จรรยา ประดับแก้ว