สำนักปลัด อบต.

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ศักดา หอมหวล