สำนักปลัด อบต.

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สุทธาทิพย์ อินทร์นะนิสา