สำนักปลัด อบต.

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รุจิรา นิ่มน้อย