สำนักปลัด อบต.

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ภัชชาภร จันทร์สุข