สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

นายพิเชษฐ์ โชควนากุล