กองคลัง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ไพโรจน์ แสงรอด