สำนักปลัด อบต.

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ปวีณา ดิษผล