สำนักปลัด อบต.

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ศิรภัทร จุลทรักษ์