สำนักปลัด อบต.

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

จิดาภา อาจน้อย