ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 666
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหรส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ25 กันยายน 2566
จ้างเหมาตัดต้นไม้และตัดหญ้าสองข้างทาง ตามโครงการ ลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม อบต.หินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายกองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายโรลอัพ) จำนวน 6 ป้าย ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566