ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 566
วันที่ประกาศหัวข้อ
21 พฤษภาคม 2567ซื้อจัดซื้อเสื้อ/ชุดกีฬาที่เข้าแข่งขันสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2567โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทิพย์ ม.5
15 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลตะคร้ำเอนสำหรับ ปีการศึกษา 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลตะคร้ำเอนสำหรับ ปีการศึกษา 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤษภาคม 2567จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤษภาคม 2567จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤษภาคม 2567จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 พฤษภาคม 2567โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางสาธารณะสายสำนักคร้อ-รางกระต่าย หมู่ที่ 13 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลตะคร้ำเอน
7 พฤษภาคม 2567โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านโก๊ขี หมู่ที่ 16
7 พฤษภาคม 2567จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง