ผลการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 22 results.
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สรุปผลการดำเนินงานโครงการอยรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือก
รายงานผลการดำเนินตามนโนยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินตามนโนยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บันทึกข้อความรายงานผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม