ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2567 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนเมษายน 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2567 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมีนาคม 2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 2 เมษายน 2567 รายงานรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มีนาคม 2567 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 15 กุมภาพันธ์ 2567 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (สตง.รับรองแล้ว)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กุมภาพันธ์ 2567 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือน มกราคม 2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 มกราคม 2567 รายงานรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2567 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนธันวาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤศจิกายน 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนตุลาคม 2566