ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มีนาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กุมภาพันธ์ 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมกราคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนธันวาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 ธันวาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 ตุลาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กันยายน 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนสิงหาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 สิงหาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกรกฎาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมิถุนายน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มิถุนายน 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนพฤษภาคม 2565