ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนสิงหาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 สิงหาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกรกฎาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมิถุนายน 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 กรกฎาคม 2566 รายงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มิถุนายน 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนพฤษภาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤษภาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนเมษายน 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมีนาคม 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 5 เมษายน 2566 รายงานรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 มีนาคม 2566 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สตง.รับรองแล้ว)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มีนาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566