ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤศจิกายน 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนตุลาคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 ตุลาคม 2566 รายงานรายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ตุลาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนสิงหาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 สิงหาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกรกฎาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมิถุนายน 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 กรกฎาคม 2566 รายงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มิถุนายน 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนพฤษภาคม 2566