ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 ตุลาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กันยายน 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนสิงหาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 สิงหาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกรกฎาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กรกฎาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมิถุนายน 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มิถุนายน 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนพฤษภาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤษภาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนเมษายน 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 เมษายน 2565 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 เมษายน 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมีนาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มีนาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 กุมภาพันธ์ 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนตุลาคม 2564 - 31 มกราคม 2565