ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤษภาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนเมษายน 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมีนาคม 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 5 เมษายน 2566 รายงานรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 มีนาคม 2566 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สตง.รับรองแล้ว)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มีนาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กุมภาพันธ์ 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมกราคม 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 มกราคม 2566 รายงานรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนธันวาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 ธันวาคม 2565 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : สถิติการเงิน 3 ตุลาคม 2565 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2566