ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนพฤษภาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนเมษายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมีนาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มีนาคม 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กุมภาพันธ์ 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมกราคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มกราคม 2564 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนธันวาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 26 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2563 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 1 ตุลาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2564