ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 พฤษภาคม 2562 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนเมษายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 เมษายน 2562 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนมีนาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 มีนาคม 2562 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กุมภาพันธ์ 2562 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนมกราคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 กุมภาพันธ์ 2562 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนมกราคม 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 10 มกราคม 2562 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 มกราคม 2562 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนธันวาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 ธันวาคม 2561 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤศจิกายน 2561 งบทดลองและงบรับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 12 ตุลาคม 2561 แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณปี 2562