เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Displaying 1-4 of 4 results.
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริต2563
ประกาศการแสดงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหาร2563
มาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี2563
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น