แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 28 results.
คำสั่งการมอบหมายการปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงานและพนักงานจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(พ.ศ.2564-2566)