แผนอัตรากำลัง

Displaying 6-10 of 28 results.
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ(พ.ศ.2564-2566)
ประกาศการจัดพนักงานลงสู่ตำแหน่งใหม่(พ.ศ.2564-2566)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลการสรรหา
ประกาศมาตรฐานทั่วไปการบรรจุแต่งตั้ง