แผนอัตรากำลัง

Displaying 16-20 of 28 results.
ประกาศมาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน
ประกาศมาตรฐานทั่วไปการปฐมนิเทศ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566