แผนอัตรากำลัง

Displaying 26-28 of 28 results.
การจัดพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างลงสู่ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลใน องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน