หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจะจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กข-7462 ประจวบคีรีขันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤศจิกายน 2566
จ้างจัดจ้างเหมารถแบคโฮร ขนาด PC120 แขนยาวรวม 8 ม. จำนวน 1 คัน ในการขุดลอกลำรางสาธารณะประโยชน์และวัชพืชกีดขวางทางน้ำ บริเวณหมู่ 15 ตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
จ้างจัดจ้างเหมาก่ออิฐฉาบปูนและเทพื้นคอนกรีต บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน อบต.หินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กข-7462 ประจวบคีรีขันธ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังทรงแชมเปญ และถังกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเสือดำ ตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23 พฤศจิกายน 2566

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
93
เมื่อวาน
100
เดือนนี้
267
เดือนก่อน
2,141
ปีนี้
59,913
ปีก่อน
77,774