หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหรส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 กันยายน 2566
จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ25 กันยายน 2566
จ้างเหมาตัดต้นไม้และตัดหญ้าสองข้างทาง ตามโครงการ ลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลหินเหล็กไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566

กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
113
เมื่อวาน
152
เดือนนี้
2,990
เดือนก่อน
3,861
ปีนี้
54,248
ปีก่อน
77,774