แผนอัตรากำลัง

Displaying 21-25 of 28 results.
ประกาศการจัดพนักงานส่วนตำบลฯลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีพ.ศ.2564-2566.pdf
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการตามแบบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
โครงสร้างสวนราชการประเภทสามัญ
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลใน องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน(ปรับปรุงครั้งที่1).pdf
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปีงบประมาณ2561-2563(ปรับปรุงครั้งที่1)