ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 15 กุมภาพันธ์ 2567 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (สตง.รับรองแล้ว)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กุมภาพันธ์ 2567 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือน มกราคม 2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 มกราคม 2567 รายงานรายไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2567
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 มกราคม 2567 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนธันวาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 พฤศจิกายน 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนตุลาคม 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 4 ตุลาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ 2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 ตุลาคม 2566 รายงานรายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ตุลาคม 2566 งบทดลองและงบรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2566