ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดกาญจนบุรี

29 พฤษภาคม 2563
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ฯ

2. บัญชีประเมินราคาที่ดินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี