การประชุมโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน (การขับเคลื่อนระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล)

4 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565   องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดการประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำนักคร้อ ครูจากโรงเรียนในเขตตำบลตะคร้ำเอนจำนวน 5 โรงเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อสม. ได้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน (การขับเคลื่อนระบบคุ้มครองเด็กระดับตำบล) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลตะคร้ำ ให้เกิดการคุ้มครองเด็ก  ที่ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ    โดยสามารถให้การช่วยเหลือเหลือเด็กให้กลับมาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและช่วยเหลือให้เติบโตมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาตำบลตะคร้ำเอนพื้นที่ต่อไป

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!