โครงการบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI)

4 กุมภาพันธ์ 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน จัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์พักคอยขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตำบลตะคร้ำเอน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง