โครงการ Covid Care ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พักคอย

17 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้อโควิดสะสมตั้งแต่ต้นปี 2565 ยอดทะลุเกิน 1 ล้านราย หลังไวรัสสายพันธ์โอมิครอนแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยในอำเภอท่ามะกาหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ เริ่มมีผู้ป่วยและมีการระบาดมากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทำให้อำเภอท่ามะกาโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้จัดประชุม วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอท่ามะกา องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน จึงจัดทำโครงการ Covid Care ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พักคอย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!