กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในชุมชน

15 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้ดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในตำบลตะคร้ำเอน ระหว่างวันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!