ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

6 ตุลาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
คุณสมบัติ
1.มีสัญชาติไทย
2.เป็นผู้ที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตตำบลตะคร้ำเอน
3.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1.บัตรประจำตัวคนพิการ
2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
3.ทะเบียนบ้าน
4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
เอกสารเพิ่มเติม
***กรณีผู้พิการไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง
1.หนังสือมอบอำนาจ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอำนาจ
สถานที่ลงทะเบียน
สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้พิการมีภูมิลำเนา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!