กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ

21 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก(ผู้ปกครอง)ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                                          

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ หมู่ 2 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา, ครู ,ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุมเรื่องการดำเนินการจัดประสบการณ์ในเด็กประจำปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน โดยมีผู้ปกครองเข้ามร่วมประชุมจำนวน 40 ท่าน

               โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมว่า

1. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ครู , ผู้ปกครอง จะร่วมมือกันพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้ง 4 ด้าน ด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

2. ผู้ปกครองได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ จำนวน 2 ท่าน จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาในปีการศึกษา 2567

3. ผู้ปกครองได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ จำนวน 2 ท่าน จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

4. จากการประชุมมีผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเสนอให้ทางอบต.ช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการแต่งกายของเด็กให้มากขึ้น เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการนำบุตรหลานเข้ามาส่งเสริมจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.ตะคร้ำเอน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะได้นำข้อเสนอนี้ เสนอต่อที่ประชุมสภา ฯ ในลำดับต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง