โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก

22 มีนาคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก  เพื่อปปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้ก้บเด็กนักเรียน ปฏิบัติตามหลักธรรม  สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข