เรื่อง การกำหนดแล้วเสร็จของงานให้บริการทุกกระบวนการ

9 ตุลาคม 2555
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

เรื่อง การกำหนดแล้วเสร็จของงานให้บริการทุกกระบวนการ

ตามโครงการ "ประชาชนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือน" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำปี ๒๕๕๕

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง