แผนการดำเนินงาน

Displaying 6-10 of 13 results.
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562-2564
แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล(2561-2563)