เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

2 ตุลาคม 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง   เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564