ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

18 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ประจำปีการศึกษา 2566

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง